Skip links

Sınavlarla İlgili Muafiyet


Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’inin 10’uncu maddesi uyarınca; iki farklı sınav muafiyeti uygulaması bulunmaktadır.

Bunlar;

1- Yabancı sertifikaya sahip olanlara tanınan sınav muafiyetleri

Uluslararası kabul görmüş, Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan sertifika almış olanların, bu sertifikaya denk gelen lisansı alabilmek için varsa fark sınav konularına ilişkin sınavlara girerek sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 almaları ve girdikleri tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının ise en az 60 olması gerekmektedir. Fark konularına ilişkin sınavlar yabancı dilde de yapılabilir.

Uluslararası kabul görmüş ancak, Kurul tarafından tanınan yabancı belgeler arasında yer almayan sertifika sahiplerinin ise; denklik taleplerini Kuruluşumuza iletmeleri gerekmektedir.

2- Kurulda geçen çalışma sürelerine göre Kurul personeline tanınan sınav muafiyetleri

Bilişim personeli hariç meslek personeli olarak Kurulda geçen çalışma süreleri toplamı;

En az 3 yıl olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansını;

En az 5 yıl olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansını, Kredi Derecelendirme Lisansını, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansını ve Konut Değerleme Lisansını;

En az 8 yıl olanlar ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansını, Türev Araçlar Lisansını ve Gayrimenkul Değerleme Lisansını

almaya hak kazanırlar.

Bilişim uzman yardımcısı, bilişim uzmanı ve Kurulun Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığında bilgi sistemleri ile ilgili görevlerde mühendis, sistem çözümleyicisi ve sistem programcısı olarak Kurulda geçen çalışma süreleri toplamı en az 8 yıl olanlar Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansını almaya hak kazanırlar.

Kurulda en az 2 yıl süreyle Kurul Başkanlığı ve üyeliği ile Kurulda en az 2 yıl süreyle Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş olanlar ise tüm lisansları almaya hak kazanırlar.

Bu fıkra uyarınca lisans alanlara ilgili lisanslarla çalışabilmek için başkaca şart aranmaz ve Tebliğin lisans yenileme eğitimlerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.