Skip links

Lisansların Askıya Alınması veya İptal Edilmesi


Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’inin 18’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılarak askıya alınan lisans tekrar geçerli hale gelir.

Ayrıca, lisanslı kişilerin Sermaye Piyasası Kanununa dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde, Tebliğ’in anılan maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; lisanslarının geçici veya sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Lisans sahibi kişilerin mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara aykırı nitelikteki fiillerinin tespit edilmesi halinde, sahip oldukları lisanslar Kurul tarafından iptal edilir.

Lisansları Kurul kararıyla geçici veya sürekli iptal edilen kişilerin lisans durumları Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi üzerinden “Geçici İptal” veya “Süresiz İptal” statüsüne alınır.