Skip links

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Kanun)’nun 10’uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Kuruluşumuz faaliyetleri kapsamında Kuruluşumuza bildirdiğiniz ve/veya çalıştığınız kurum tarafından Kuruluşumuza bildirilen kişisel verileriniz gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Kanun kapsamında Kuruluşumuz tarafından “Veri sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Kuruluşumuz tarafından sunulan hizmetlerde kullanılmak üzere kişisel verileriniz;

• Lisanslama sınavlarının yapılabilmesi,
• İlgili ihtisas alanları itibarıyla mesleki yeterlilikleri gösterir lisansların verilebilmesi,
• Lisansa tabi personel ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca bildirimi zorunlu tutulan personele ait sicil kayıtlarının tutulabilmesi,
• Lisans ve/veya modül yenileme eğitimlerinin düzenlenebilmesi,
• MKK e-Genel Kurul eğitimlerinin düzenlenebilmesi,
• Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programlarının düzenlenebilmesi,
• Söz konusu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi,
• Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi,
• Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunulduğunun (kamera görüntüleri ve/veya bilgisayar kayıtları aracılığıyla) tespit edilebilmesi,
• Sunulan hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi,
• Verilen hizmetlere ilişkin faturaların düzenlenebilmesi,

amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar ve Aktarılma Amacı:

Kişisel verileriniz;
· Yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara hukuki zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla,
· Lisanslama sınavlarının yapılabilmesi amacıyla iş birliği içerisinde bulunulan özel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
· Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in “Sicil kaydı arama zorunluluğu” başlıklı 20’nci maddesinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklara,
· MKK e-Genel Kurul eğitimlerinin alındığına ilişkin bilginin verilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye,
aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda toplanmakta ve kanuni süre içerisinde saklanmaktadır.

Kanun’un 11’inci Maddesinde Sayılan Haklar:

Kişisel verilerinizin Kuruluşumuz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.