Skip links

Sicil Faaliyeti


Sicil tutma faaliyetleri kapsamında; Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişiler ile Tebliğin 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan kişilere ait bilgilerin kaydı Kuruluşumuz nezdinde bulunan Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’nde (LSTS) tutulmakta olup ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuya açıklanması çalışmaları Kuruluşumuz tarafından yürütülmektedir.

Sicil faaliyetlerine ilişkin olarak;

Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’inin “Sicil tutma” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan personelin işe başlaması, işten ayrılması, unvan ve görevinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü değişikliği, keyfiyeti izleyen 10 iş günü içerisinde Kuruluşumuza bildirimde bulunulması,
Ayrıca, söz konusu kurumlar tarafından tabi oldukları ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümlerde belirtilen sicil bildirimine konu hususlarda Kuruluşumuza bildirimde bulunulması,
zorunludur.

Sicil bildirim işlemlerinin gerçekleştirildiği LSTS’ye buradan ulaşabilirsiniz.