Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Duyuru No: 2016-KUR-18
Tarih: 7.04.2016
Konu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) olarak, kişisel verilerin işlenmesi hususunda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel bilgileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede SPL tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.  

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara lisans verme, lisans sahibi kişilerin sicilini tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilen Kuruluşumuzca; lisanslama sınavları yapmak, lisans vermek ve lisanslı personelin sicilini tutmak amacıyla kişilerden kimlik, adres, iletişim ve eğitim bilgileri ile diğer gerekli bilgiler edinilmekte ve ilgili mevzuat hükümleri ile SPK tarafından öngörülen bilgi saklama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmak suretiyle kişisel veriler işlenmektedir.
Kişilerin sınava girme, lisans belgesi başvurusu yapma, eğitim alma ve sicil bilgilerinin tutulması hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin işlenmesi gerekli ve zorunlu olup Kuruluşumuz faaliyetlerinin ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi
Kişisel verileriniz, Kuruluşumuz Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi, SPL Başvuru Sistemi, Online Eğitim Portalı, Uzman Danışma Hattı, eğitim kayıt formları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, internet sitesi, sosyal medya hesapları ve elektronik posta adresleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar
Kuruluşumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; SPK’ya, SPK’nın 14 Ağustos 2014 tarihli “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i (VII-128.7) ve ilgili mevzuat kapsamında izin verilen ve uygun görülen borsalar ile ilgili diğer kişi, kurum ve/veya kuruluşlara ve lisansa tabi kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, hizmet sağladığımız veya işbirliği yaptığımız kişi, kurum ve kuruluşlara faaliyetlerimizin yerine getirebilmesi amacıyla aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Kuruluşumuzca silinebilir, yok edilebilir veya anonim hâle getirilebilir.

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca haklarınız 
Kuruluşumuza başvurarak; a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.